Във връзка с предстоящите промени в законодателството, уреждащо защита на личните данни, както и за да получавате имейли от „ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР“ ЕООД, моля прочетете и попълнете приложената форма-съгласие за предоставяне и обработване на лични данни.

На основание Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, “ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 147, с ЕИК № 121122275, представлявано от законните му представители, уведомява че:

  1. „ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР“ ЕООД е администратор на лични данни.
  2. Предоставените лични данни ще се използват от „ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР“ ЕООД за целите: получаване на нетърговски съобщения и информация за изложение Food Exhibitions 2022, което ще се проведе в периода 05.10.2022 - 08.10.2022, на територията на изложбен комплекс „ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР“ в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 147; за целите на директен маркетинг, осъществяван от „ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР“ ЕООД във връзка с посоченото изложение и последващите му издания.
  3. Предоставените лични данни могат да бъдат разкривани съобразно законовите изисквания и тези на Регламент (ЕС) 2016/679; за целите на директния маркетинг; на трети лица за статистически данни. Предоставянето на личните данни има изцяло доброволен характер.
  4. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани съобразно законовите изисквания. Право на достъп до тях, както и право на коригиране на събраните данни ще се извършва по реда и условията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
  5. Известно ми е, че във всеки един момент имам право на достъп до личните ми данни, както и да ги коригирам, посредством заявление, отправено до администратора в писмена.
  6. В случай, че желаете предоставените от Вас лични данни да бъдат заличени, включително да не получавате повече съобщения от администратора, можете да заявите своя отказ, чрез отписване от бюлетина.

Попълвайки регистрационната форма, декларирам своето съгласие, че съм предоставил/-а доброволно и свободно информация за себе си, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, че съм запознат/-а с информацията, предоставена от „ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР“ ЕООД, както и съм съгласен/-сна личните ми данни да бъдат обработвани по посочения в нея начин.


Вижте и останалите събития в програмата на ИЕЦ за 2022 – www.iec.bg

Generated by polimex.holdings at 30/09/2022 11:10:58 pm from http://registration.iec.bg.